DOGODKI IN ZGODBE

Upravni odbor Kluba študentov občine Trebnje je na seji Upravnega odbora 4.11.2022, sklical občni zbor in volitve svetnika v Svet ŠOLS in Zvezo ŠKIS, ki bo v nedeljo 27.11.2022 ob 9:00 v prostorih Kluba študentov občine Trebnje na Gubčevi cesti 16, 8210 Trebnje.

Predlagani dnevni red:

1. Otvoritev Občnega zbora in potrditev dnevnega reda

2. Ugotovitev sklepčnosti

3. Izvolitev delovnega predsedstva

4. Volitve v organe društva (Upravni odbor, predsednik, Nadzorno-disciplinska komisija)

5. Volitve svetnika v Svet ŠOLS in Svet Zveze ŠKIS

6. Potrditev Pravilnika o finančnem delovanju KŠOT

7. Potrditev Pravilnika o nabavi

8. Sprejem sprememb Statuta KŠOT

9. Razno

Pravico kandidiranja v organe KŠOT ima redni član Kluba študentov občine Trebnje, ki ima na dan glasovanja status rednega ali izrednega študenta, ki je državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem na območju UE Trebnje. Izjema je nadzorno-disciplinska komisija društva, kamor so lahko voljeni tudi izredni člani.

Kandidat vloži svojo kandidaturo osebno v prostorih kluba ali priporočeno po pošti najkasneje 14 dni pred dnevom volitev. Obvezne sestavine kandidature:

  • Ime in priimek
  • Naslov stalnega prebivališča
  • Telefonska številka
  • Podatki o šolanju
  • Razlog za kandidaturo
  • Podpisana izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka
  • Lastnoročni podpis kandidata

Vabljeni člani Kluba študentov občine Trebnje in vsi ostali zainteresirani. Glasovalno pravico ima vsak redni član Kluba študentov občine Trebnje.

Trebnje, 4.11.2022

Petra Kovšček, predsednica

admin Avatar

Posted by

One response to “Občni zbor in volitve svetnika v Svet ŠOLS in Svet Zveze ŠKIS”

  1. Vau super. Ne le informativno temveč tudi zanimivo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content